تقدیر و تشکر

ایده‌ی استفاده از عکس‌های لگو از Mark Nottingham گرفته شده است.

آمارهای مربوط به HTTP از https://httparchive.org/ دریافت شده است.

نمودار RTT از ارائه‌های Mike Belshe گرفته شده است.

فرزندانم، آگنس و رکس که لگو‌هایشان را برای نشان‌دادن قسمت «انتخاب صف درست» به من قرض دادند.

هم‌چنین از این دوستان که مرا با دیدگاه‌ها و بازخوردهایشان کمک کردند: Kjell Ericson, Bjorn Reese, Linus Swälas و Anthony Bryan. از کمک شما بسیار سپاسگزارم، چرا که این نوشته را واقعا بهتر کردند!

در طول تغییرات، این افراد صمیمانه خطاها را گزارش کردند و نوشته را بهتر کردند: Mikael Olsson, Remi Gacogne, Benjamin Kircher, saivlis, florin-andrei-tp, Brett Anthoine, Nick Parlante, Matthew King, Nicolas Peels, Jon Forrest, sbrickey, Marcin Olak, Gary Rowe, Ben Frain, Mats Linander, Raul Siles, Alex Lee, Richard Moore

مترجم

از علی میرجمالی بابت حمایت‌های علمی و معنوی ایشان و هم‌چنین همه‌ی کسانی که در فرآیند ترجمه‌ی این کتاب کمک کردند و به علت کثرت نام، نمی‌توانم همگی را نام ببریم، سپاسگزارم.

امیدوارم توانسته باشم به جامعه‌ی علمی فارسی‌زبان کمکی کرده باشم (:

Last updated